Wydarzenia Kulturalne 2012


 

 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim
organizuje konkurs otwarty dla wszystkich fotografujacych

Konkurs fotograficzny

 

'Znane i nieznane Opolskie pejzaze'

                                               
Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki, lub urokliwe miejsca Opolskiego Powiśla. Każdy z autorów może nadesłać 5 fotografii w dowolnej technice. Wymiar zdjęć nie powinien być mniejszy niż format papieru A4. Każde zdjęcie powinno mieć na odwrocie dołączoną metryczkę : imię i nazwisko autora, tytuł (opis). Nie należy umieszczać żadnych innych danych. Zdjęcia należy wysyłać pocztą z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” na adres : Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie, lub dostarczyć osobiście.
 Do konkursu można zgłaszać zdjęcia zarówno wykonane współcześnie jak również archiwalne pod warunkiem posiadania praw autorskich. Do tradycyjnej formy zdjęć należy załączyć płytę z ich wersją elektroniczną lub przesłać pocztą elektroniczną – w formacie JPG o wymiarach 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MG na adres : biblioteka@pbpopolelub.pl w formie załączników.

Zdjęcia należy przesyłać do 30 września 2012 roku 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
dla fotografów amatorów

„ ZNANE I NIEZNANE OPOLSKIE PEJZAŻE”

 

Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim przy współpracy Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Opolskiego Powiśla.

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
 2. Każdy z autorów może nadesłać 5 fotografii
 3. Technika prac jest dowolna
 4. Prace należy nadesłać pocztą, z dopiskiem „ Konkurs fotograficzny znane i nieznane opolskie pejzaże” lub dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki Powiatowej Adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie.
 5. Wymiar zdjęć nie powinien być mniejszy niż format papieru A4. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, opisem (tytułem) zdjęcia. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
 6. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia zarówno wykonane współcześnie jak również archiwalne pod warunkiem posiadania praw autorskich do zgłoszonych zdjęć.
 7. Do tradycyjnej formy zdjęć należy załączyć płytę z ich wersją elektroniczną lub przesłać zdjęcia pocztą elektroniczną przez Internet. Prace w formacie JPG o wymiarach 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MG na adres konkursu w formie załączników do listu elektronicznego: biblioteka@pbpopolelub.pl
 8. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry( np. daty) będą dyskwalifikowane.
 9. W treści e-maila / listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce wykonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 10. Przesłane zdjęcia i pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
 11. Zdjęcia należy przesyłać od 1.07.2012 do 30.09.2012 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku br.
 12. Oceny zdjęć dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzje komisji są ostateczne.
 13. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji i zaproszeni na spotkanie podsumowujące konkurs.
 14. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.pbpopolelub.pl  oraz w albumach i wydawnictwach promujących piękno Opolskiego Powiśla.
 15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac do: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.
 16. Organizatorzy przewidują jedną nagrodę główną, 3 nagrody dodatkowe i wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone laureatom na imprezie podsumowującej konkurs w październiku 2012 roku.
 17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora / ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami./ Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do regulaminu.

 

Wszystkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.
Telefon kontaktowy: (81) 827 20 61

 Do pobrania:

Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć

 

 

                                                                                   Opracowała: Elżbieta Żyszkiewicz
                                                                                                        PBP Opole Lubelskie

 

 


 

Katalog on-line
Nowości
Wydawnicze

 

Biblioteka poleca