AktualnościDZIEŃ BIBLIOTEKARZA 2014

6 czerwca 2014 roku w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach odbyło się uroczyste spotkanie bibliotekarzy z powiatu opolskiego z okazji Dnia Bibliotekarza podsumowujące
zarazem „ Tydzień bibliotek”.
W spotkaniu, którego organizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich koło w Opolu Lubelskim, wziął udział w-ce Starosta Opolski Janusz Gąsior, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Strostwa powiatowego Agnieszka Dec, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie Małgorzata Pieczykolan oraz dyrektorzy i bibliotekarze bibliotek publicznych z terenu powiatu opolskiego. Gościem honorowym była pani Edyta Łysiak autorka książki
„ Tak się nie robi”.
Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Na wstępie dyrektor biblioteki powiatowej Elżbieta Żyszkiewicz pogratulowała bibliotekom publicznym ciekawych inicjatyw, które były podejmowane i realizowane przez biblioteki z okazji „ Tygodnia bibliotek” pod hasłem – czytanie łączy pokolenia w ich środowiskach przy współpracy z lokalnymi partnerami. Podkreśliła również, że ten rok dla bibliotek i bibliotekarzy jest rokiem szczególnym, z racji 650 lat w służbie książki.
To właśnie sześć i pół wieku temu, 12 maja 1364 roku akt fundacyjny Studium Generale (późniejszy Uniwersytet Jagielloński) wymieniał wśród pracowników uczelni stacjonariusza, który organizował wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie kopii ksiąg (wówczas jeszcze rękopiśmiennych), pełniąc tym samym funkcje wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Tę datę współczesne środowisko ludzi książki uznaje za początek swoich dzisiejszych zawodów – za początek służby książce w Polsce. Dla upamiętnienia tej ważnej dla nauki i kultury polskiej rocznicy Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił Jubileuszowy Rok 2014 czasem wzmożonych i zintegrowanych działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy społecznej o książce pod hasłem:


650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI.

Powołany został Komitet Organizacyjny Jubileuszu 650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI, w skład, którego weszli przedstawiciele środowisk związanych z książką i jej upowszechnianiem. Wszystkie te organizacje i instytucje uznały, że, rok 2014 będzie z tej okazji : ROKIEM CZYTELNIKA


Z tej też okazji Powiatowa Biblioteka Publiczna ogłosiła konkurs dla czytelników bibliotek publicznych i szkolnych ( szkoły ponadgimnazjalne) – na najaktywniejszego czytelnika i najaktywniejszą rodzinę czytelniczą w roku 2014. Podsumowanie konkursu odbędzie się w przyszłym roku w maju, podczas trwania kolejnego tygodnia bibliotek.
Na podsumowanie pierwszej części spotkania w-ce starosta opolski Janusz Gąsior w imieniu Starosty Opolskiego Zenona Rodzika wręczył listy gratulacyjne dla bibliotekarzy z okazji jubileuszu wieloletniej pracy w bibliotece na rzecz rozwoju czytelnictwa i kultury.
Po części oficjalnej spotkania wszyscy uczestnicy mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu autorskim z panią Edytą Łysiak autorką książki pt.: „ Tak się nie robi”. Edyta Łysiak - dziennikarka, która pracowała m.in.: w Radiu Lublin i nieistniejącej już telewizji internetowej w Puławach, mieszka obecnie w Rzeczycy koło Kazimierza Dolnego jest autorką książki, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Podczas spotkania, które poprowadziła Teresa Kramek z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej, uczestnicy spotkania mogli się dowiedzieć, jakie były kulisy powstania tej powieści, z jakimi trudnościami borykają się młodzi adepci pióra w Polsce i jakie plany zawodowe na przyszłość snuje młoda autorka. To spotkanie zaowocowało konkretnymi ustaleniami miedzy pisarką a z bibliotekami publicznymi powiatu opolskiego, co do organizacji kolejnych spotkań autorskich z czytelnikami.
Na zakończenie pierwszej części uroczystości wystąpił zespół folklorystyczny „Powiśle” działający od 20 lat przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach.
Druga cześć spotkania odbyła się w plenerze. Uczestników spotkania zaproszono do przejścia ścieżką przyrodniczą „ Skrzypowy Dół” przebiegającą po Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym. Przewodnikami byli pracownicy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim- Jacek Rosły i Krzysztof Gieroń. Idąc ścieżką można było poznać budowę lasu grądowego, różne studia rozwoju form erozji wąwozowej, budowę geologiczną oraz krajobraz kulturowy charakterystyczny dla Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Wycieczka bardzo się udała i stała się zachętą dla bibliotekarzy do organizowania takich wypadów do Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego i Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach wraz ze swoimi czytelnikami.
Na zakończenie „ Dnia Bibliotekarza” zaproszono wszystkich uczestników i gości do obejrzenia bardzo interesującej wystawy przygotowanej przez MGBP w Poniatowej pod kierunkiem pani Renaty Krupy pt” Książka na przestrzeni wieków”. Wystawę do 20 czerwca można zwiedzać w bibliotece Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach.

 


                  Portret Rodzinny Pana Cogito                 
– konkurs fotograficzny inspirowany poezją Herberta

 

 

 

 

 

Czy potrafisz sportretować swoją rodzinę?

 

Fundacja im. Zbigniewa Herberta zaprasza do udziału w konkursie na najciekawszą fotograficzną interpretację jednego z wierszy Herberta poświęconych rodzinie.


 

 

 

Konkurs, odbywający się na facebookowej stronie Pan Cogito (Facebook.com/Herbert.Pan.Cogito), skierowany jest do wszystkich osób interesujących się fotografią i twórczością Zbigniewa Herberta. Konkurs ma zachęcać do poszukiwań artystycznych zainspirowanych utworami poety oraz do rozwijania wyobraźni poprzez łączenie sztuk wizualnych i literatury.
By wziąć udział w konkursie, należy w terminie od 2 do 22 czerwca 2014 roku nadesłać wykonane przez siebie zdjęcie inspirowane jednym z wierszy Herberta: „Do ojca”, „Babcia” lub „Matka”, dodając je do aplikacji konkursowej dostępnej na stronie https://www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito   lub wysyłając na adres poczty elektronicznej Pan.Cogito@fundacjaherberta.com. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG lub PNG, a rozmiar pliku nie może przekraczać 3 MB.

Nagrodami w konkursie są: tomy poezji Zbigniewa Herberta oraz aparat cyfrowy Nikon i słuchawki bezprzewodowe Denon . Wszystkie prace oceniane będą przez profesjonalne jury, w którym zasiądą między innymi: artysta fotografik Jan Brykczyński oraz historyk literatury i krytyk literacki prof. Paweł Próchniak.
Partnerami konkursu są Biblioteka Narodowa i Instytut Książki. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji o konkursie oraz Międzynarodowej Nagrodzie Literackiej im. Zbigniewa Herberta można znaleźć na:

 Dodatkowe informacje:

Fundacja im. Zbigniewa Herberta powstała w 2010 roku z inicjatywy wdowy po Poecie, pani Katarzyny Dzieduszyckiej-Herbert. Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, będącej częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury i kultury.

Cele Fundacji:

  • upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta;
  • popularyzacja i promocja literatury oraz talentów literackich w Polsce i za granicą;
  • wspieranie edukacji literackiej i humanistycznej zwłaszcza w zakresie literatury współczesnej, kompetencji czytelniczych, umiejętności pisarskich oraz poetyckich i dziennikarskich;
  • propagowanie czytelnictwa i wspieranie rozwoju krytyki literackiej;
  • promowanie tłumaczeń wybitnej literatury obcej na język polski oraz przekładów twórczości literackiej Zbigniewa Herberta na języki obce;
  • działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych w zakresie badań literackich nad twórczością Zbigniewa Herberta.

 

Kontakt dla mediów:
Krystyna Rycerska, Fundacja im. Zbigniewa Herberta, k.rycerska@fundacjaherberta.com,

+ 48 502 77 99 77

 


 

Powiatowa Biblioteka Publiczna ogłasza abolicję!

Czytelniku, jeśli przetrzymałeś książkę w naszej bibliotece,
w miesiącu maju możesz oddać ją bez żadnych konsekwencji,
czyli nie zostanie naliczona kara za spóźniony termin zwrotu. Ułaskawienie dotyczy każdego, bez względu, jak długo przetrzymał książki.

Serdecznie zapraszamy do biblioteki wszystkich tych, którzy zbyt długo posiadają nasze książki.


Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2014 r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tydzień Bibliotek 2014 będzie przebiegać pod hasłem:

„Czytanie łączy pokolenia”

Czytanie nieodłącznie kojarzy się z biblioteką, Biblioteka stanowi centrum wymiany międzypokoleniowej, w którym doświadczenie współgra z nowym spojrzeniem na rzeczywistość. Na bibliotecznych półkach odnaleźć można zarówno historyczne dzieje i świadectwa dawnych wieków, jak i współczesne teksty, a nawet opowieści futurystyczne. Starodawne druki mogą bez przeszkód współistnieć obok nowoczesnych technologii, audio czy ebooków. Czytelnik w każdym wieku odnajduje w bibliotece skarbnicę wiedzy, przyjemność obcowania z piękną literaturą, czy cenne świadectwa minionych pokoleń.
Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje do Jubileuszu „650 lat w służbie książki”, który będzie miał miejsce właśnie w nadchodzącym roku. Dokument z dn. 12 maja 1364 r., wydany przez króla Kazimierza Wielkiego, ustanowił Studium Generale, czyli późniejszą Akademię Krakowską, a wśród pracowników potrzebnych dla jego funkcjonowania wymieniał stacjonariuszy, którzy organizowali wytwarzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie kopii ksiąg rękopiśmienniczych, pełniąc tym samym role bibliotekarzy, księgarzy, wydawców. Tę datę uznaje się za początek służby książce w Polsce.
Cały rok 2014 ma przebiegać pod znakiem imprez popularyzujących książkę, czytelnictwo i wiedzę o zawodach związanych z wytwarzaniem i upowszechnianiem książek. Biblioteki w istotny sposób wpisują się w te obchody, jako miejsce otwarte na każdego czytelnika i promujące literaturę z każdej dziedziny i epoki.
Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje też do, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, którego celem jest rozwój i promocja czytelnictwa, poprawienie społecznego wizerunku książki oraz zwiększenie funduszy na zakup nowości do bibliotek.
Zapraszamy wszystkie biblioteki powiatu opolskiego do aktywnego udziału w obchodach tygodnia bibliotek.


650 lat w służbie książki

pod Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego

Sześć i pół wieku temu, 12 maja 1364 roku akt fundacyjny Studium Generale (późniejszy Uniwersytet Jagielloński) wymieniał wśród pracowników uczelni stacjonariusza, który organizował wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie kopii ksiąg (wówczas jeszcze rękopiśmiennych), pełniąc tym samym funkcje wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Tę datę współczesne środowisko ludzi książki uznaje za początek swoich dzisiejszych zawodów – za początek służby książce w Polsce. 
Dla upamiętnienia tej ważnej dla nauki i kultury polskiej rocznicy Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił Jubileuszowy Rok 2014 czasem wzmożonych i zintegrowanych działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy społecznej o książce pod hasłem

650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI.

Powołany został Komitet Organizacyjny Jubileuszu 650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI, w skład, którego weszli przedstawiciele środowisk związanych z książką i jej upowszechnianiem. Wszystkie te organizacje i instytucje uznają  

JUBILEUSZOWY ROK 2014
ROKIEM CZYTELNIKA


NOWOŚCI W BIBLIOTECE

W ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” biblioteka  nasza otrzymała dotację w wysokości 5409 zł na zakup publikacji.
Jak co roku celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbioru, w tym nowości dla dzieci i młodzieży. Dzięki środkom księgozbiór powiększył się o 193 pozycje książkowe – nowości z literatury pięknej i popularnonaukowej zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży, w tym lektury szkolne,  oraz 41  audiobooków
(więcej informacji o audiobookach patrz w zakładce [Biblioteka poleca])

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 


CZASOPISMA FACHOWE W BIBLIOTECE

 


 

 

Katalog on-line
Nowości
Wydawnicze

 

Biblioteka poleca